Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecně závazné podmínky rezervace účasti na akcích Sports Events, s.r.o. se sídlem pplk. Sochora 981/17, Praha 7 – Holešovice, IČ 24804266, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C pod značkou 175779, prostřednictvím internetu.

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují rezervace míst na sportovních akcích provozovaných Sports Events, s.r.o. (dále jen „provozovatel") prostřednictvím internetu a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva provozovatele a zákazníka a platí pouze při rezervaci míst na sportovních akcích přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, rezervací místa na sportovní akci vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem.

Rezervace místa na sportovních akcích

Zákazník bere na vědomí, že rezervace místa (účasti) na sportovní akci je závazná a v případě, že ve stanoveném čase před zahájením akce zákazník neuhradí zálohu ve stanovené výši, rezervace zaniká.
Pro rezervaci místa na sportovní akci zákazník vyplní formulář objednávky umístěný na webových stránkách www.sportsevents.cz nebo www.czechhockeycamp.com a odešle ho prostřednictvím těchto webových stránek. Provozovatel udělá rezervaci na základě obdržené objednávky a zaplacené zálohy.
Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.
Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace zákazníkem.

Cena a záloha při rezervaci

Cena za akce se uvádí na webových stránkách provozovatele. Cena na akci je včetně DPH.
Zákazník pro rezervaci 1 místa na sportovní akci musí zaplatit zálohu ve výši 200 eur nebo 4.000,-Kč, která se započítává do ceny za program (akce). Záloha se účtuje za konkrétní akci, která je vždy uvedená při zadávání objednávky. Zaplacená záloha se vrací, podle reklamačního řádu.

Reklamační řád

Nestandardní situace při rezervaci a v průběhu konání akce a vracení zálohy upravuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Odesláním přihlášky souhlasí přihlašující se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje") do databáze společnosti SportsEvents s.r.o., se sídlem pplk. Sochora 981/17, 170 00 Praha 7 - Holešovice , IČ: 248 04 266 (dále jen „Správce") a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele Luvenex plus s.r.o. se sídlem Pod Vilami 747/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 290 26 431 nebo prostřednictvím jiného zpracovatele určeného Správcem pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků anebo k jejich uživatelským účtům anebo k příslušnému datovému úložišti Sports events s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.sportsevents.cz a www.czechhockeycamp.com s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude akce provozovatel rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu www.sportsevents.cz a www.czechhockeycamp.com.

Podmínky místa konání akce

Rezervací místa na akci vyjadřuje zákazník souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. rezervace místa na sportovních akcích prostřednictvím www.sportsevents.cz nebo www.czechhockeycamp.com.

Nestandardní situace vzniklé při rezervaci a v průběhu konání akce


V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.
V případě, že při rezervaci prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale částka nebyla připsána na účet provozovatele, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla.

Storno poplatky

Storno poplatky na akcích provozovatele jsou určeny v následující výši:

60 – 31 dní před zahájením akce - 30% zálohy
30 - 8 dní před zahájením akce - 70% zálohy
7 dní před zahájením akce - 100% zálohy

V případě zajištění platícího náhradníka se vrací celá částka.

V případě nemoci zákazníka (nutno doložit lékařským potvrzením) či nečekaného zásahu„ vyšší moci" se stornopoplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (ubytování, led aj.) - minimální poplatek je 500,- Kč resp. 20 €/os.

Vracení zálohy

Provozovatel vrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu pouze v případě, že se akce neuskuteční, a to maximálně do 7 dnů od plánované akce. Zákazník musí písemně sdělit provozovateli rezervovanou akci, jméno a příjmení zákazníka a číslo účtu, na který má být zaplacená záloha poukázána případně domluvit s provozovatelem jiný způsob vracení zaplacené zálohy (např. Rezervace místa na jiné akci). Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.
Podmínky pro vracení účastnického poplatku v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení e-mailem.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.

© SportsEvents 2017